Wedding trip to Nashville.  Nikon F100.  Portra 400.